Comments are off for this post

Wil jy nie asseblief betrokke raak nie?

Die NGK Gemeente Kloofendal is ‘n gemeenskap van gelowiges wat individueel en gesamentlik daarna streef om ‘n Geesvervulde gemeente te wees, wat God verheerlik, Jesus navolg, lief is vir mekaar en met dieselfde liefde uitreik na die omgewing en die wêreld om dissipels te maak. Ons glo dat hierdie visie ‘n opdrag van die Here self is en ons bestaansreg hier aan die Wesrand is. Om hieraan uitvoering te gee is ons tema vanjaar “Geleefde Christenskap onder leiding van die Heilige Gees”.

Verder aanvaar ons die Heilige Gees as volwaardig God wat in ons woon en ons wil lei. Om Geesvervuld te wees beteken dus om die beheer van die Gemeente en ons eie lewe totaal oor te gee aan die Heilige Gees en die eie-ek al hoe meer onbelangrik raak. Om God te verheerlik beteken baie eenvoudig dat ek aan Hom gehoorsaam sal wees soos Christus aan Hom gehoorsaam was – “Jesus navolg” (Joh. 17:4) – deur Sy opdrag om vir ons sonde te sterwe, uit te voer. God verwag dat ons o.a. die groot gebod om God bo alles en ons naaste soos onsself “lief te hê” (Matt.22:37-39) en die groot opdrag om dissipels te maak (Matt.28:19), uit te voer, gehoorsaam sal wees.

Verder aanvaar ons die Bybel as die hoogste gesag en die onfeilbare woord van God, verwerp alles wat daarmee in stryd is en interpreteer dit aan die hand die Belydenisskrifte van die Reformeerde Kerke.

Navorsing dui daarop dat 80% van ons lidmate dit in die eerste plek van die kerk verwag om ‘n bydrae te lewer om hulle kinders te begelei om belydenis van geloof af te lê en dan almal te help om geestelik te groei.
Ons glo om geestelik te groei moet ‘n Christen betrokke raak deur gereeld sy Bybel te lees en te bid, eredienste by te woon om “brandstof” in te neem om die lewe daar buite die hoof te bied, geestelike gespreke met Christen familielede, vriende en kolegas te hê en vir die Here te werk deur jou talente ook vir die saak van die Here aan te wend en die kerk so instaat te stel om boge-noemde groot opdrag uit te over.

Dit is dus die kerk se taak om geleenthede te skep waar lidmate geestelik kan groei en die lidmaat se taak om daarby betroke te raak. In Kloofendal kan jy soos volg betrokke raak en terselfdertyd geestelik groei:

Lees jou Bybel en bid elke dag – moenie jou tyd saam met die Here, by die kerk en by die huis, afskeep nie.
Woon gereeld die eredienste by of luister na die opnames as CoVid ons van eredienste in die kerkgebou weghou.
Word deel van ‘n gebedsgroep en verskeie gebedsaksies
Sluit aan by die Woensdagoggend Bybelstudie as jy nie voltyds werk nie.
Raak betrokke by die jeugbediening deur jou kinders na die kinderkerk, sondagskool en Vrydagaand sosiale byeenkomste te bring en/of as jeugleier.
As jy sestien jaar of ouer is en nog nie belydenis van geloof afgelê het nie, sal ons jou graag daarin begelei..
Raak betrokke by ons 911-projek waar ons toebrooedjies aan skole en noodsaaklike lewensmiddele aan ouetehuise en ander hulpbehoewendes skenk deur by te dra tot die aankoop van genoemde lewensmiddele of te help met die aankoop en verspreiding daarvan.
Sluit aan by die baie aktiewe damesgroep bekend as die Vroue-in-Aksie (ViA) wat o.a. verantwoordelik is vir die skink van tee en koffie na eredienste en by rou-dienste en die reël van gemeente-etes.

Kom bid saam met die manne op die eerste Saterdagoggend van elke maand, behalwe Januarie, kom kuier na eredienste op die stoep van ons gemeente-sentrum en geniet die hartlike samesyn.
Jy kan ook betrokke wees deur uit dankbaarheid vir die seëninge wat jy ontvang, ‘n geldelike bydrae te maak tot die werk van die Here deur middel van jou kollekte en maandelikse dankoffer.
Ons het ook ‘n spesiale Geloofsoffer waar jy in geloof ‘n gedeelte van buitengewone seëninge (mee-vallers) kan bydra tot die Gemeente se uitreikpoging.
As IT en rekenaars jou vaardigheid en passie is, sal die kerkkantoor jou insette tot die instandhouding van ons IT-netwerk baie waardeer. Jy kan ook by die Oudio-visuele span aansluit wat verantwoordelik is vir hierdie dienste tydens eredienste.
Daar is ‘n selgroep vir jonger manne op Woensdagaande en ‘n selgroep vir jonger dames op Donderdagaande.
Diensrade: Laastens maar baie belangrik glo ons dat die Here in Sy gemeente werk deur middel van die ses diensrade. Sien elders in hierdie brosjure vir ‘n lys van diensrade en skakel gerus die voorstter van die diensraad waarby jy wil aansluit.

Vir meer besonderhede van enige van
bostaande, skakel gerus vir Johan (083 275-1308) of Soné (074 136-2948).

In Kloofendal glo ons dat die Here self in Sy gemeente werk d.m.v. die leraars, kerkraad en die volgende ses diensrade:

Diensraad Administrasie en Finansies
Ben Bos 082 444 4663

Diensraad Uitreike
Hans Botha 082 602 4432

Diensraad Pastoraat
Philip Swart 082 462 1712

Diensraad Erediens
Corrie Swart 082 826 2572

Diensraad Verhoudinge
Louis van Dyk 082 550 6144

Diensraad Gebed
Vanessa van Niekerk 073 259 3292

As u voel dat u graag by een van ons diensrade betrokke wil raak, kontak gerus die betrokke voorsitter van die diensraad soos hierbo aangedui.

Comments are closed.