Kloofendal se visie en dan ook ons missie of opdrag, wat ons glo ons van die Here ontvang het, is “om ‘n Geesvervulde Gemeente te wees wat God verheerlik, Jesus navolg, lief is vir mekaar en met dieselfde liefde uitreik na die omgewing en die wêreld, om dissipels te maak. Die laaste deel van hierdie missie dui natuurlik sterk om die groot opdrag van Mat. 28;19 en 20 en ons glo dat as ons hierdie opdrag uitvoer, die Here met ons sal wees tot aan die voleinde van die aarde en dat ons ooreenkomstig Hand.1;8 krag sal ontvang om die evangelie hier in Kloofendal te bring, sowel as in die res van Suid-Afrika, in Afrika en tot in die uithoeke van die aarde. Ons voel sterk oor die “sowel” en glo dus dat ons die een moet doen en die ander nie moet nalaat nie. Dit is by die “sowel” waar ons betrokkenheid by die gemeenskap en die wêreld tot uiting kom.

Hier in Suid-Afrika  is ons in ons onmiddelike omgewing gereeld betrokke by die “Roodepoort Inner City Organisation”,  oftewel RICO wat ‘n middestadse bediening hier in Roodepoort is, en onderneem uitreike na hulle en saam met hulle. Ons het ook ‘n ouetehuis in die SBG van Roodepoort onder ons vleuels geneem en deel op ‘n gereelde grondslag kerspakkies aan minder bevoorregtes uit. Ons loods elke jaar voor die winter in sy felheid toeslaan ons Opersie Winter-kou waar lidmate versoek word om warm klere, nie-bedrefbare voedsel en komberse te skenk wat ons dan beskikbaar maak om armste onder die armes te help om die winter meer draagbaar te maak.

Lidmate van Kloofendal bied elke Sondag in die skoolkwartale ‘n Sondagskool in die Princess plakkerskamp vir die kinders van dié informele woongebied aan. Ds Fanie le Roux dien ook die gemeenskap deur sy betrokkenheid by die Polisie Forum en die Johannesburg Older Persons Forum ‘n lidmaat die bevelvoerder van die Sektor Polisie in Sektor X is wat basies die hele Roodepoort dek.

Ons lewer ook ‘n gemeenskapdiens deur ons fasiliteite beskikbaar te stel aan Carpe Diem vir die bedryf van ‘n Christelike kleuterskool en aan die Ebenezer Good Hope Chapel van Dobsonville om sateliet kerkdienste en ander geestelike byeenkomste aan te bied. Die Gemeente was ook betrokke by dwelmbekamping en -bewusmaking in die breë en veral by “Mothers Against Drugs” (MAD). Hierdie betrokkenheid moes egter afgeskaal word omdat ons nou slegs een leraar het, maar as uitvloeisel daarvan gebruik die All Nations Ministries nog steeds ons jeuglokaal. ‘n Bietjie verder weg as ons onmiddelike omgewing word gereelde stranddienste aan die kus van Kwazulu-Natal gehou, waartydens veral die jeug van die Gemeente die geleentheid gegun word om die liefde van ons Here onder hulle tydgenote te versprei.

Wat die res van Afrika betref reik Kloofendal al vir meer as 20 jaar uit na Sentraal Mosambiek. In die begin jare, net na die burgeroorlog, is Mosambiek as ‘n onbereikte volk beskou, maar deur die genade van die Here en die arbeid van Kloofendal en verskeie ander gemeentes, kan hulle deesdae as ‘n bereikte volk beskou word is. Hierdie uitreike oor ‘n lang termyn, waar ondermeer kerkdienste gehou, die Jesus-film vertoon en in die inwoners se geestelike en ander behoeftes voorsien is, kan as ‘n sprekende voorbeeld beskou word dat ons krag ontvang het om baie mense van Jesus te vertel en dissipels te maak wat weer op hulle beurt dissipels gemaak het. Ons ondersteun ook ‘n dominee in Sentraal Mosambiek met ‘n maandelikse finansiële bydrae en ofskoon ons haar nie op ‘n gereelde basis finansieël ondersteun nie, beskou ons ‘n lidmaat wat as sendeling in die Chimoio omgewing werk, as “ons sendeling”.

Die geleenthede om na die “uithoeke van die aarde” uit te reik het tot ‘n groot mate ds Fanie te beurt geval en hy het al uitreike namens die Gemeente na Siprus, Turkye en Pakistan onderneem. Hy is baie opgewonde oor wat die Here besig om in Sentraal-Asië, veral onder die Moslems, te doen – nog ‘n voorbeeld waar dissipels gemaak word. Ons het ook bygeleentheid Bybel-vertaling in Rusland ondersteun, maar moes dit staak as gevolg van ‘n tekort aan fondse en ander prioriteite.

All events

Junie