Comments are off for this post

Die NG Gemeente Kloofendal se verhouding vis-á-vis die Algemene Sinode van die NG Kerk in die lig van die 2019 Sinode-besluit insake self-degeslagverhoudings.

Die Kerkraad het tydens ‘n buitengewone kerk-raadsvergadering gehou op 26 Augustus 2020 ken-nis geneem dat bostaande besluit slegs ‘n uit-breiding van die Algemene Sinode se besluit van 2015 oor dieselfde onderwerp is en steeds beteken dat leraars wat in ‘n homoseksuele verhouding is, gelegitimeer en beroep mag word en dat predikante wat hulle weg oopsien, persone van dieselfde geslag in ‘n burgerlike verbintenis kan bevestig, maar dat die besluit oor wat in die praktyk gebeur by die plaaslike gemeente berus. Op grond van dié besluit het die Kerkraad van Kloofendal op daardie stadium besluit dat ons nie ‘n leraar wat in ‘n homo-seksuele verhouding is, sal beroep nie en ons ler-aar(s) nie persone van dieselfde geslag in ‘n burgerlike verbintenis sal bevestig nie, maar het tog die gebrek aan eensgesindheid in die Kerk betreur. Die Kerkraad bevestig dat hierdie besluit steeds geldig is.

Na ‘n indringende bespreking en die baie duidelike bewyse in die Bybel dat homoseksualiteit (bv. Rom.1: 27 en Kor.6:9), soos baie ander handelinge en denke, sonde is, verklaar die Kerkraad dat dit sy siening is dat sonde slegs vergeef word as dit bely word (1 Joh.1:9), dws. as die kinders van God ‘n
opregte berou daaroor en ‘n vaste voorneme het om dit nie weer te doen nie en dat dit die Kerk se verant-woordelikheid is om mense te begelei tot sondebesef en vergifnis.

Op grond hiervan besluit die Kerkraad eenparig:
Om die leergeskil van die Sinode van Goudland met die Algemene Sinode oor hierdie saak en besluite van 2019 te ondersteun,
Om te doleer (treur) oor die besluite van die Algemene Sinode van 2019 wat die indruk skep dat die homo-seksuele daad nie as ‘n tugwaardige sonde beskou word nie en burgerlike verbintenisse tussen twee per-sone van dieselfde geslag goedkeur,
Om die Sinode van Goudland te versoek om die Ge-meente se bydrae vir die Algemene Sinode terug te hou, vir die enigste rede om die erns waarmee die saak bejeën word, te beklemtoon, en
Dat die Kerkraad oortuig is dat daar nie twee sulke ui-teenlopende sienings of leerstellings t.o.v. so ‘n be-langrike saak soos sonde binne dieselfde kerk-verband behoort te wees nie en bid dat die geskil onder leiding van die Heilige Gees bygelê sal word.

Die Kerkraad verklaar verder dat ons almal sondaars is en dat alhoewel ons, soos Jesus, die sonde haat, ons ons naaste, insluitend mense wat in ‘n homoseksuele verhouding staan, liefhet en in die kerk verwelkom.

Comments are closed.