20 Desember 2020 – Hoop vir die wêreld

Goeie dag en baie welkom by ons boodskap vir Sondag 20 Desember 2020.

Lees gerus ons Toktokkie vir vandag hier.

Skriflesings: Jeremia 29:1-14; Johannes 3:7-21
Teks: Jeremia 29:7; Johannes 3:16-17
Tema: Advent – HOOP vir die wêreld.

“Finding God in Unexpected Places”
Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. (JEREMIA 29:7)
Finding God in Unexpected Places is die interessante titel van ‘n boek van Philip Yancey. Die onder afdelings waarin die boek verdeel word, het onder meer die volgende opskrifte: “Finding God without Really Looking”, “Finding God on the Job” en “Finding God among the Headlines”. Daar is selfs ‘n afdeling “Finding God within the Church”!

‘n Mens sou bo-oor Jeremia 29 ook die opskrif Finding God in Unexpected Places kon skryf. Want Jeremia skryf hier ‘n brief aan die mense wat hulleself in ‘n vreemde land in ballingskap bevind, en hy help hulle om God ook daar in hulle omstandighede te ontdek. Hy sê vir hulle: “Gaan aan met die lewe. Lewe sinvol voort in die situasie waarin julle, julle nou teen wil en dank bevind.” Die gevaar van ‘n ballingskapsituasie (Krisisse) — van mense wat seergekry het en hulle in omstandighede bevind waarin hulle nie wil wees nie — is dat jy jouself gaan onttrek en eenkant gaan sit en jouself bejammer. Of dat jy drome gaan droom oor die goeie ou dae en oor ‘n dag wanneer alles sommer weer gaan wees soos wat dit voorheen was.

Jeremia sê vir die ballinge in Babel: “Gaan aan met die lewe. Lewe so sinvol moontlik daar waar julle nou is.” Hy moedig hulle aan om hoopvolle dinge te doen: Bou huise, bring kinders in die lewe, knoop langtermynverhoudings aan. Hy roep hulle veral op om verantwoordelikheid te aanvaar — juis in daardie situasie waarin hulle, hulle bevind. Hy roep hulle op om verantwoordelikheid te aanvaar nie net vir hulleself nie, maar ook vir die nuwe, vreemde gemeenskap waarvan hulle deel is:
Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange (Jer 29:7).

Bid vir daardie stad? Bid vir Babel? Bid vir die vreemde land, met sy vreemde mense en hulle anderster manier van doen? “Ja,” sê Jeremia, “want die belange van daardie stad is ook julle belange.” Die woord wat in vers 7 met “belange” vertaal word, is in die oorspronklike taal ‘n baie sterker woord. Dit is die Hebreeuse woord shalom. En shalom is ‘n gelade term, wat gewoonlik vertaal word met “vrede”. Maar dan is die bedoeling: vrede in ‘n omvattende sin, nie net vrede as die afwesigheid van oorlog en openlike geweldpleging nie. Shalom omvat die totale welsyn van ‘n gemeenskap materiële én geestelike welsyn. Dit gaan oor versoening en harmonie, waar mense nie net vir hulleself leef nie, maar ook verantwoordelikheid vir mekaar aanvaar. Dit gaan daaroor dat daar nie net omgesien word na die belange van die sterkes en die vooraanstaandes in die gemeenskap nie, maar veral ook na die kwesbare lede van die samelewing: die armes, die op-die-kantlyn-uitgeskuifdes, die verwaarloosdes, hulle wat nie in staat is om behoorlik na hulleself om te sien nie. Shalom gaan oor gemeenskap (“community”) in die volle betekenis van die woord.

En dit is wat Jeremia vir die ballinge in Babel sê: “Bevorder die shalom van daardie stad — sy materiële én sy geestelike welsyn. Lewe in vrede en harmonie met daardie mense saam. Help hulle om te verstaan dat God se seënende hand ook oor hulle uitgestrek is.” Die uitdaging wat Jeremia aan sy lesers stel, is om God op die mees onverwagte plekke te vind.

Advent sê/vra dit van elkeen van ons – Shalom vir almal
Daarom is dit belangrik om — juis in moeilike krissistye hierdie brief van Jeremia aan die ballinge in Babel ter harte te neem. Soos daardie ballinge moet ons vandag uitgedaag word om die nuwe samelewing waarvan ons deel is, te verstaan as ‘n plek waar God besig is om te werk. Ons moet besef dat die belange van ons stad en van ons land en van al die mense van hierdie land ook ons belange is.

Sal dit nie wonderlik wees as die dag aanbreek dat ‘n banier oor ‘n straat in Johannesburg, Kaapstad, Pretoria, Kloofendal, of waar ook al gespan word wat sê:
Ons sê dankie aan die kerk. Ons sê dankie, Christene, want julle het ‘n verskil gemaak.
Dit sal net gebeur as ons hierdie land, hierdie samelewing, hierdie gemeente waarvan ons deel is, ernstig begin opneem, ons verantwoordelikheid as gemeente aanvaar en vir mekaar se:

Hierdie land, hierdie stad, hierdie omgewing se shalom is ook ons shalom.

Comments are closed.